Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
VETAKORT 2mg - VETAŞ


VETAKORT 2mg

(enj. çözelti)
{VetBB:281 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: VETAKORT 2mg
Firma Adı: VETAŞ yerli
VETAŞ Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Antienflamatuvar
Farm-Şekil: Enj. - çözelti - 1 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

VETAKORT 2mg Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
VETAK0RT ® 2mg
Enjeksiyonluk Çözelti
Kortikosteroid


BİLEŞİMİ
VETAKORT Enjeksiyonluk Çözelti; berrak, hemen hemen renksiz, hafif karakteristik kokulu bir çözelti olup, beher ml'de 2 mg deksametazon baza eşdeğer deksametazon sodyum fosfat bulunur.


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
VETAKORT Enjeksiyonluk Çözelti, deksametazonun sodyum esterini içerir; bu etkin madde, minimal mineralokortikoid aktiviteye sahip güçlü bir glukokortikoid olan prednisolün, floro-metil derivesidir. Deksametazon, prednisolden 10 - 20 kat daha fazla antienflamatuar etkiye sahiptir. Deksametazon da diğer kortikosteroidler gibi, yangısal reaksiyonlarda dokuların yanıtını azaltır veya engel olur. Makrofaj ve lökosit gibi yangı hücrelerinin yangı bölgesinde birikmesi engellenerek, yangı semptomlarının önüne geçilir. Deksametazon kas içi enjeksiyonu takiben hızla absorbe olur ve en yüksek plazma seviyesine kısa bir sürede erişir (örneğin; köpeklerde 30 dakika). Etkisini yaklaşık 48 saat sürdüren, hızlı yanıt veren alkol formuna hidrolize olur. Hızlı bir şekilde idrar ve dışla ile atılır. VETAKORT, çok güçlü antienflamatuar, antitoksik, antieksudatif ve antialerjik etkiye sahiptir. Yangısal durumlarda kullanıldığında çok hızlı iyileşme sağlar. VETAKORT, dikkat çekici bir katabolik etki yaratır ve glikoneogenezisi hızlandırır.


KULLANIM SAHASI
Sığır, at, kedi ve köpeklerde aşağıdaki özetlenen durumlarda kullanılır:
* At, sığır, kedi ve köpeklerde antienflamatuar ve antialerjik olarak; ödem, metabolik yangısal olaylarda, romatizmal, alerjikve dermatolojik (egzama, kurdeşen v.s.) rahatsızlıklar, akut mastitis, fürbür, yanıklar, zehirlenmeler, ayrıca operasyon öncesi ve sonrası şok önleyici olarak,
-    Sığırlarda primer ketozisin (Asetonomi) sağaltımında, indigesyon, kedi ve köpeklerdeki eklampside esas sağaltıma ek olarak,
-    Sığırlarda doğumun başlatılmasında ve atlarda şok durumlarında destek tedavi amacıyla,
-    Lokal (intra ve periartiküler) olarak; luksasyon, distorsiyon, tendinit, tendovajinit, artrit, bursit veya tendosynovit durumlarında antienflamatuar etki sağlamak amacıyla kullanılır.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Deksametazonun farmakolojik dozu sığır ve atlarda kas içi olarak 20 - 60 ug/kg canlı ağırlık, kedi ve köpeklerde ise 0,1 mg/kg canlı ağırlık olacak şekilde pratik dozlar ayarlanır.
Kas içi (I.M.), deri altı (S.C.), lokal olarak veya yavaş verilmesi kaydıyla damar içi (İ.V.) yolla kullanılır.
Sistemik olarak;

Kas içi, deri altı veya damar içi (yavaş) olarak;
Sığır, At    : 3 mi /100 kg canlı ağırlık
Dana, Tay    : 1,5 ml / 50 kg canlı ağırlık
Kedi ve Köpekte    : 0,5 ml /10 kg canlı ağırlık
Dozlar gerekirse 24 - 48 saat sonra bir kez tekrar edilebilir.
Sığırlarda primer ketozisin (Asetonomi) sağaltımında genellikle tek doz yeterlidir. Fakat gerekirse 48 saat sonra doz tekrar edilir.
Atlarda, şok durumlarında, 4-6 mg/kg dozunda yavaş verilmesi kaydıyla damar içi yolla uygulanır.
Sığırlarda doğumu başlatmak için, gebeliğin 260. gününden sonra uygulanır. 48-72 saat sonra buzağılama olmazsa doz tekrar edilir.
Lokal olarak;
Büyük hayvanlarda intraartiküler    : 3 - 6 ml
Küçük hayvanlarda intra ve periartiküler    : 0,1 - 2 ml
1 ml'den az olan lokal uygulamalarda dozda çok hassas davranılmalı, kullanılacak olan enjektör doza uygun olarak seçilmelidir.
Eklem ve bursalara yapılacak olan uygulamalar, eşit dozda synovial sıvının söz konusu bölgeden çekilmesinden sonra yapılır.
Uygulama sırasında asepsi antisepsi kurallarına mutlaka uyulmalıdır.


ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
-    Akut hipersensitivite reaksiyonu ve anaflaksi durumlarında hızlı yanıt alabilmek için kortikosteroidlerle birlikte antihistaminik veya adrenalin uygulaması gerekli olabilir.
-    Şokların tedavisinde, kan dolaşımını sağlamak için damar içi sıvı uygulanmalı ve asit-baz dengesini kontrol etmek için gerekli tedbirler alınmalıdır.

-    Tedavi süresince kortikosteroidlerin terapötik dozları hipotalamo-pituitreal adrenal axis'i baskılarlar. Tedaviye son verildiğinde adrenokortikol atrofiye kadar gidebilen adrenal yetmezlik belirtileri ortaya çıkabilir ve bu da hayvanın stres şartları ile baş edebilme yeteneğini azaltabilir. Bu nedenle tedavinin kesilmesini takiben çıkabilecek adrenal yetmezlik problemlerini minimuma indirmek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Örn; doz uygulamasının, endojen kortizol pik zamanına (köpeklerde sabah kedilerde akşam) denk getirilmesi ve dozun dereceli olarak azaltılması gibi.
-    Sığırlarda doğumu başlatmak amacıyla kullanıldığında plasentanın atılamama oranı yüksektir. Bunun sonucunda metritis ve/veya subfertilite ortaya çıkabilir.
-    Laktasyondaki ineklerde süt veriminde azalma görülebilir.
-    Tedavi süresince hayvanın durumu bir veteriner hekim tarafından yakından takip edilmelidir.
-    Atlarda laminitis tedavisinde dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü tedavinin laminitisi daha da kötüleştirmesi olasılığı vardır Atlarda diğer endikasyonların tedavisi esnasında laminitis ortaya çıkabilir ve bu nedenle de tedavi süresince hayvan dikkatle gözlenmelidir.
-    Kortikosteroidler yara iyileşmesini geciktirebilir ve bağışıklığı baskılayıcı etkileri direnci zayıflatabilir veya mevcut enfeksiyonları kötüleştirebilirler.
-    Bakteriyel enfeksiyon durumunda seçilen uygun antibiyotik tedavisine yardımcı olarak uygulanmalıdır.
-    Viral enfeksiyonlarda steroidler ya hastalığı kötüleştirir ya da hastalığın ilerlemesini hızlandırır.


İSTENMEYEN ETKİLER
Yüksek dozdaki tek uygulamalar genelde iyi tolere edilirken, uzun süreli kullanımlarda şiddetli yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, klinik semptomların kontrolünde, uzun veya orta süreli tedavilerde dozu minimumda tutmaya özen gösterilmelidir. Uzun süren deksametazone tedavilerinde, protein metabolizmasında önemli değişikliklere neden olabileceğinden pozitif nitrojen dengesinin korunması için yüksek protein alımı sağlanmalıdır. Operasyon uygulaması ile birlikte kullanılacağı zaman yaraların iyileşmesinde gecikme olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Köpeklerde deksametazone kullanımını takiben SAP VE SGPT enzimlerinde artış, kilo kaybı, anoreksi, poliüri, polidipsi oluşabilir. Kedi ve köpeklerde kusma ve ishal gözlenmektedir. Uzun süreli kullanımlarda Cushing's Sendromu görüldüğü bildirilmiştir. Yüksek dozlarda ve uzan süreli kullanımlarda atlarda laminitise neden olabileceği bildirilmiştir.


İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Artritis tedavisinde non-steroid antienflamatuar ilaçlar birlikte kullanıldığında tedavide additif bir etkileşme söz konusudur ve glukokortikoid dozu azaltılabilir. Anabolik steroidler veya androjenler ile birlikte kullanıldıklarında ödem riski artar. Efedrinin yanında, aminoglutemid, fenobarbiton, fenytoin ve rifampicin gibi enzim indükleyicileri deksametazonun etkilerini azaltabilir. Atropin ve benzeri antikolinerjik ilaçlar ile birlikte uzun süre kullanıldığında intraokuler basıncı arttırabilirler.


GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
Haç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığırlar 21 gün süreyle kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben inek sütleri 3 gün (6 sağım) süresince insan tüketimine sunulmamalıdır.


KONTRENDİKASYONLAR
Acil durumlar hariç olmak üzere, diyabet, kronik nefrit, renal hastalıklar, konjestif kalp yetmezliği, osteoperoz ve viremi aşamasındaki viral hastalıklarda kullanılması kontrendikedir.
Gebelikte kullanımı: Laboratuar hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda; erken gebelikte verildiğinde fötal anomalilere, gebeliğin son dönemlerinde verildiğinde ise erken doğum yada yavru atmaya neden olduğu bildirilmiştir. Bu sebeple gebe hayvanlara uygulanmamalıdır. Ancak doğumun başlatılması istenirse gebelere uygulanabilir.


GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.


UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Kullanımdan sonra eller yıkanmalıdır.


MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Güneş ışığından uzakta, oda ısısında (15°C - 25°C) saklandığı takdirde raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 aydır. Ürün ambalajının açılmasından itibaren 1 ay içinde kullanılmalıdır.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde 10 ml, 20 ml ve 50 ml'lik bal rengi flakonlarda arz edilmektedir.
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
VETAKORT 2mg ismi VETAŞ firmasının tescilli ticari markası olabilir. VETAKORT 2mg; dekzametazon sodyum fosfat içeren bir ilaçtır. Diğer dekzametazon sodyum fosfat içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. VETAKORT 2mg eşdeğer ilaç, VETAKORT 2mg veteriner ilacı, VETAKORT 2mg muadil ilaç için; VETAKORT 2mg eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 06.01.2011 tarihinde güncellendi. VETAKORT 2mg ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2019 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 10:11, 23-08-2019 +0300
URL: www.vetbb.com/VETAKORT_2mg_(VETAS)__VETBB281RN008Q723 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası