Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
PAN-TERRAMYCIN - PFIZER


PAN-TERRAMYCIN

(enj. çözelti)
{VetBB:1 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: PAN-TERRAMYCIN
Firma Adı: PFIZER yerli
PFIZER Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Antibakteriyeller Ve Kombinasyonları
Farm-Şekil: Enj. - çözelti - 1 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

PAN-TERRAMYCIN Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Pan-Terramycin*
Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Sistemik Antibakteriyel


BİLEŞİMİ
Pan-Terramycin* Enjeksiyonluk Çözelti her ml'de propilen glikol solüsyonu içinde 30 mg oksitetrasiklin aktivitesine eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorid içermektedir. Düşük ısı derecelerinde akıcı olan, steril ve dayanıklı bir enjeksiyonluk çözeltidir.


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Oksitetrasiklin tetrasiklin grubuna bağlı geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Oksitetrasiklin kendisine duyarlı mikroorganizmalara karşı ribozomunun 30 S alt ünitesine irreverzible bağlanmak suretiyle protein sentezini inhibe eder ve bakteriostatik bir etki gösterir.
Oksitetrasiklinin bakterilere olan etkisi aşağıdaki gibidir;

  1. Gram-pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci.), Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp. ve Leptospira sp. Moraxella bovis), anaeroblar (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.,) ve Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia sp., CoxielIa burnetti, Ehrlichia, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma'lara etkisi iyi derecededir.
  2. Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp., Enterobacteriaceae familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerop bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium sp. ye etkisi değişkendir.
  3. Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir.

Oksitetrasiklin idrardan ve safradan değişmeden atılmaktadır. Bu nedenle üriner sistem rahatsızlıklarında oldukça etkilidir. Safra yoluyla atılan antibiyotiğin bir kısmı barsaklardan geri emilerek enterohepatik sirkülasyon sağlar. Bu durum ilacın yarılanma ömrünü 6-10 saat uzatmaktadır. Oksitetrasiklin pleura, periton ve meninksten geçer. Fötus kanında anneninkinin 1/3'ti seviyesine ulaşır. Parenteral uygulamadan sonra, safradaki konsantrasyonu kan plazmasındaki seviyesinin 20 misline çıkar. Bu sebeple, parenteral kullanım sonucu barsakta yüksek ve etkili konsantrasyonlarda oksitetrasiklin bulunur. Oksitetrasiklin'in antibiyotik aktivitesi vücut sıvıları, serum ve eksudatların bulunduğu ortamda azalmamaktadır.


KULLANIM SAHASl / ENDİKASYONLAR
Pan-Terramycin* Enjeksiyonluk Çözelti sığır, koyun, at, köpek ve kedilerde oksitetrasiklinin spektrumundaki mikroorganizmaların sebep oldukları primer ve sekonder enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Bu kapsamda sığır ve koyunlarda pnömoni, ayak çürüğü, enteritisler, septisemi, Leptospirozis, Listeriosis ve Anaplasmosis enfeksiyonlarında, viral enfeksiyonlarla seyreden ve duyarlı bakterilerce meydana getirilen sekonder bakteriyel enfeksiyonlarda ve ayrıca mastitis ve metritislerde lokal tedaviye destek olarak kullanılır. Atlarda oksitetrasikline duyarlı bakterilerce oluşturulan solunum yolu enfeksiyonları, enteritis, flegmon, cidago ve mafsal yaraları, peritonitis ve rickettsial enfeksiyonlarda kullanılır. Kedi ve köpeklerde viral enfeksiyonlarla seyreden ve duyarlı bakterilerce meydana getirilen sekonder bakteriyel enfeksiyonlarda, solunum yolu enfeksiyonlarında, Klamidiya enfeksiyonlarında ve Leptospirosis'te kullanılır.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Pan-Terramycin* Enjeksiyonluk Çözeltinin önerilen dozu 10 mg/kg canlı ağırlık/gün'dür(l m 1/3 kg canlı ağırlık/gün). Uygulama kas içi, damar içi, deri altı ve periton içi yollarla yapılabilir. Tedavinin süresi hastalığın şiddetine ve veteriner hekimin değerlendirmesine göre 3-5 gün olabilir. Kas içi enjeksiyonlar büyük kaslara (boyun, sağrı) derin kas içi yolla uygulanmalıdır. Büyük hacimlerin bir hayvana uygulanması söz konusu olduğunda, toplam hacim 10 ml'lik hacimler şeklinde bölünerek farklı bölgelere uygulanmalıdır. Atlara uygulama damar içi yolla 5 mg/kg canlı ağırlık/gün dozda yapılmalıdır. Kedi ve köpeklerde deri altı ve damar içi uygulama tercih edilmelidir.


İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Atlarda kas içi uygulama lokal ağrı ve beklenenden farklı bir absorpsiyon ile sonuçlanabilir. Bu nedenle atlara kas içi uygulama yapılmamalıdır. Gebelikte uzun süreli kullanımı fötüsta, kemiklerde ve dişte sarı ya da gri rengin oluşumuna neden olabilir. Aynı etki çok genç hayvanlarda da söz konusudur. Yüksek dozlarda uzun süreli kullanıldığında, önceden hepatik yetmezliği bulunanlarda ve gebe    I hayvanlarda yağlı hepatik dejenerasyona neden olabilir. Tetrasiklinler fotosensitizasyona, alerjik reaksiyona ve enjeksiyon yerlerinde geçici    ? bir lokal reaksiyona neden olabilir. Enjeksiyondan sonra sığırlarda geçici hemoglobinuriye bağlı idrar renginde koyulaşma meydana/ gelebilir. Periton içi uygulandığında periton ve pleurayı tahriş etmez.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Ampisilin sodyum, amikasin sülfat, penisilin, karbenisilin sodyum, kloramfenikol sodyum süksinat, kloksasilin sodyum, meperidin HCl, metisilin sodyum, novobiosin sodyum, oksasilin sodyum, sefalosporinler, sülfadiazin, sodyum barbitüratlar, fenitoin, sodyum proklorperazin, pentobarbital sodyum, prometazin, kalsiyum bileşikleri, hidrokortizon sodyum süksinat, metilprednizolon sodyum süksinat, B grubu vitaminler ile geçimsizlik gösterir. Kalsiyum içeren çözeltilerle karıştırılmamalıdır.


DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Oksitetrasiklinin yüksek dozlarının genellikle iyi tolere edildiği görülmüştür. Parenteral yolla yüksek dozun uygulanmasına bağlı olarak enjeksiyondan kısa bir süre sonra bazı hayvanlarda koyu renkli idrar ile karakterize, geçici bir hemoglobinim görülebilir.


GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA BİLGİLER
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır ve koyunlar 22 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Süt veren sığırlarda ve koyunlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 8 gün (16 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen inek ve koyunlarda uygulanması tavsiye edilmez.


KONTRENDİKASYONLARI
Tetrasikline duyarlı hayvanlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.
Gebelikte kullanım: Tetrasiklinler yan etkileri nedeniyle gebeliğin ilk ve son 1/3 ünde kullanılmamalıdır. Ancak koyunlarda Chlamydia sp.
tarafından meydana getirilen abortlarda, hekim ve hayvan sahibi tarafından fayda-zarar hesabı yapılarak kullanılabilir.


GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Kullanılmaya başlayan ilaç hava ile temas ettiğinde çözeltinin renginde kararma meydana gelebilir. Ancak bu durum Pan-Terramycin* Enjeksiyonluk Çözeltinin potansını olumsuz yönde etkilemez.


UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Kullanımdan sonra eller yıkanmalıdır. İlaç kullanım sırasında sulandırılmamalıdır. Aşılarla eş zamanlı olarak kullanımları önerilmemektedir.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Isı ve ışık kaynaklarından uzak bir ortamda oda sıcaklığında saklayınız. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Amber renkli 50 ve 100 ml'lik cam şişelerde sunulmuştur.


SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).
PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:21.09.2004
TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞININ RUHSAT TARİH VE NO: 01.11.1960-1/50
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
PAN-TERRAMYCIN ismi PFIZER firmasının tescilli ticari markası olabilir. PAN-TERRAMYCIN; oksitetrasiklin HCl içeren bir ilaçtır. Diğer oksitetrasiklin HCl içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. PAN-TERRAMYCIN eşdeğer ilaç, PAN-TERRAMYCIN veteriner ilacı, PAN-TERRAMYCIN muadil ilaç için; PAN-TERRAMYCIN eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 07.10.2010 tarihinde güncellendi. PAN-TERRAMYCIN ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2019 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 22:04, 19-07-2019 +0300
URL: www.vetbb.com/PAN_TERRAMYCIN_(PFIZER)__VETBB1RN001Q050 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Atta karın, yiğitte burun. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası