Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
OTRİZOL - SANOVEL


OTRİZOL

(oral/uterus içi tablet)
{VetBB:521 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: OTRİZOL
Firma Adı: SANOVEL yerli
SANOVEL Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Antibakteriyeller Ve Kombinasyonları
Farm-Şekil: Oral/uterus Içi - Tablet - 1 tablet
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

OTRİZOL Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Otrizol
Veteriner Sistemik/Uterus İçin Antibakteriyel


BİLEŞİMİ
Otrizol Tablet beyaz, çentikli, oblong şekilli olup beher tablette; 1000 mg sulfametoksazol ve 200 mg trimetoprim içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Sulfametoksazol + trimetoprim kombinasyonu geniş antibakteriyel spektrumu ile veteriner hekimlikte geniş kullanım alanı bulmuştur. Bu kombinasyonla trimetoprim ile sulfametoksazolün antibakteriyel etkinliği kuvvetlendirildiği gibi dirençli suşlar da dahil, etki spektrumu genişletilmiş ve direnç oluşumu engellenmiştir. Sulfametoksazol duyarlı bakterilerde dihidrofolik asit sentezinde görevli dihidrofolik asit sentetaz enzimini, trimetoprim ise tetrahidrofolik asit sentezinde görevli dihitrafolat redüktaz enzimini inhibe eder. Böylece folik asit metabolizması iki değişik noktadan etkilendiğinden güçlü bir in vitro sinerjik antibakteriyel etki meydana gelir. Etkin maddelerin tek başlarına genellikle bakteriyostatik tipte etki göstermelerine karşın, sulfametoksazol + trimetoprim kombinasyonu olan Otrizol Tablet'in etkisi bakterisit tiptedir. Kombinasyona duyarlı başlıca bakteriler şunlardır;
-Gram pozitif aeroblar: Staph. aureus, Streptococcus sp., Actimomyces sp., Corynebacterium sp., Listeria monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathie,
-Gram negatif aeroblar: Actinobacillus sp., Bordetella sp., Enterobacteriaceae (E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Yersinia sp.), Haemophilus sp., Pasteurella sp.,
-Anaeroblar: Actimomyces sp., Bacteroides sp., Fusobacterium sp., bazı Clostridium sp., Chlamydia sp..
-Bazı Mycobacterium sp. ve bazı Nocardia sp. orta derecede duyarlıdır. Rickettsia sp., Leptospira sp., Pseudomanas aeroginosa, Mycoplasma sp. dirençli olarak kabul edilir.
Otrizol Tablet oral yolla uygulandığında sindirim kanalından hızla emilerek vücut doku ve sıvılarında iyi bir dağılım gösterir. 1 ila 4 saat arasında pik plazma yoğunluğuna erişir. Sulfametoksazol hızla emilen ve atılan sülfanomidlerden olmasına karşın grubun diğer üyelerine göre daha yavaş emilir ve atılır. Sulfametoksazol %65, trimetoprim ise %40-70 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Sulfametoksazol'ün % 60'ı, trimetoprim'in % 35-50'si ilk 24 saatte idrarla atılır.

ENDİKASYONLARI
Otrizol Tablet rumen faaliyetleri başlamamış buzağılar, kuzu ve oğlaklar, köpekler ile etçi tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, urogenital sistem enfeksiyonları ile septisemilerde, viral enfeksiyonlarla seyreden ve duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sekunder enfeksiyonların tedavisinde ve inek ve kısraklarda duyarlı bakterilerin neden olduğu uterus enfeksiyonlarında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Otrizol Tablet bütün hayvanlarda uterus içi veya oral yolla uygulanır.
Uterus içi uygulama: Tabletler hijyen kurallarına dikkat edilerek uterusa yerleştirilir.

Hayvan Türü Sağaltım Dozu
İnek, Kısrak 2-4 tablet/gün

Oral yolla uygulama: Genel günlük dozu 40 kg canlı ağırlığa 1 tablettir. Hastalığın şiddetine göre bir seferde veya 12 saat arayla iki seferde bir miktar suda eritilerek ya da doğrudan yutturularak verilir.

Hayvan Türü Sağaltım Dozu
Buzağı 2-6 tablet
Kuzu - oğlak ½ - 1 tablet
Köpek 1/4-1 tablet

Etçi tavuk ve hindilerdeki genel günlük dozu 1 kg canlı ağırlığa hastalığın şiddetine ve sürünün yaşına göre 15-30 mg toplam etkin maddedir. İçme suyuna her gün taze olarak katılarak 3-5 gün süre hayvanların sürekli alması sağlanır. Karışımın homojen olmasına dikkat edilmelidir.
Etçi tavuk ve hindiler için pratik doz tablosu şu şekildedir:

Yetiştirme Tipi Haftalık Yaş 25 lt içme suyuna katılacak miktar
Broyler civciv ve piliçler 1-4 hafta 3 tablet
  5-8 hafta 4 tablet
Hindiler   3-4 tablet

1 haftaya kadar civcivler için dozu 50 lt içme suyuna 3 tablettir.
Uygulama süresi hindilerde 3 günü, diğer hayvanlarda ise 5 günü geçmemelidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Azalan su tüketimi ve asidüri, idrarla sülfonamid kristallerinin şekillenme riskini yükseltir. İdrarı asit olan ve ilacı kullanan hayvanlarda idrar örneklerinin kristal şekillenmesi bakımından gözlenmesi tavsiye edilir. Diğer sülfonamidlerle tedavide olduğu gibi, hayvanların yeterince su alması sağlanmalıdır. Otrizol yeme katılarak kullanılmaz.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLERİ
Hastalarda folik asit noksanlığı halinde sağaltım güvenliği daralır. Aynı zamanda hemopoietik sisteme olumsuz etkileri vardır. Bu durumda trombosit ve alyuvar sayısında azalma ve megablast sayısında artış görülür. Bazı hayvanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları görülür.
Tüm türlerde üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabilirler. Bu nedenle şiddetli dehidre hayvanlarda kullanımı esnasında bu husus göz önüne alınmalıdır. Böbreklere yönelik etkileri hafifletmek için hastanın hidrasyonunun sağlıklı olması sağlanmalı, gerekli hallerde idrarın alkalileştirilmesi yoluna başvurulmalıdır. Haemopatik sistem ve böbrekler üzerine toksik etkileri vardır. Yeni doğan hayvanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımları hepatoksisiteye ve hipotiroidizme yol açabilir. Sülfonamidler kanama eğilimini artırdığından dolayı tedavi vitamin K ile tedavi desteklenmelidir.
Köpeklerde uzun süreli kullanımı keratokonjunktivitis sikka’ya yol açabilir. Özellikle Doberman-Pinscher ırkı köpeklerde olmak üzere tüm köpeklerde, kan tablosunda bozulma, nonseptik poliarthritis ve deride döküntülerle karakterize idiosinkratik zehirlenmelere neden olabilirler. Ayrıca sürgün, kusma, Steven Johnson Sendromu, sarılık, anemi, pıhtılaşma bozukluğu, granulosit sayısında azalma, sulfhemoglobinemi gibi istenmeyen etkileri vardır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Yapılarında para-aminobenzoik asid (PABA) içeren prokain, benzokain, bütakain gibi yerel anestezikler ve prokain penisilin G ile antagonist etki oluşturabilir. Ayrıca nikotinamid, folik asit, kolin gibi B kompleks grubundan vitaminler ile bunların öncü maddeleri olan glutamik asit, metiyonin ve valin, izolösin, arjinin, lizin ve diğer bazı amino asitler de zayıf derecelerde olmak üzere sülfonamidlerin etkilerini antagonize ederler. Diüretiklerle beraber veya onları takiben kullanılmaları durumunda trombosit sayısında ciddi azalma yapabilirler. Bu durum bilhassa kalp yetmezliği olan hastalar için önemlidir ve ölüme neden olabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Trimetoprim + sülfonamid türevleri esasına dayanan bütün kombinasyonların çiftlik hayvanlarındaki toksisitesi oldukça düşüktür. Buna rağmen önerilen dozlar aşılmamalı ve 5 günden uzun süre kullanılmamalıdır.
Doz aşımı hallerinde tedavi semptomatiktir. Diürezi sağlamak, dolayısıyla da ilacın idrardan eliminasyonuna yardım etmek için sıvı tedavisi uygulanmalıdır. Sodyum bikarbonat verilerek kristalüri riski en aza indirilebilir. Nadir olmakla beraber anafilaktik reaksiyonların görülmesi durumunda epinefrin uygulanmalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasında sonra kuzu, oğlak ve buzağılar 14 gün geçmeden, tavuklar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Uterus içi kullanım için tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 7 gün (14 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLARI
Kedilerde, kardiyak aritmili atlarda, hemopoietik sistem bozukluğu, şiddetli karaciğer hasarı olanlar ile böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
250C’nin altında, nemden ve ışıktan korunarak muhafaza edildiği takdirde ilacın raf ömrü 5 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
10 tabletlik karton kutu içerisinde alüminyum folyo kaplı pvc blister ambalajlarda sunulmaktadır.
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
OTRİZOL ismi SANOVEL firmasının tescilli ticari markası olabilir. OTRİZOL; sülfametoksazol , trimetoprim içeren bir ilaçtır. Diğer sülfametoksazol içeren ilaçlar , trimetoprim içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. OTRİZOL eşdeğer ilaç, OTRİZOL veteriner ilacı, OTRİZOL muadil ilaç için; OTRİZOL eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 15.01.2011 tarihinde güncellendi. OTRİZOL ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2019 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 00:43, 21-06-2019 +0300
URL: www.vetbb.com/OTRIZOL_(SANOVEL)__VETBB521RN009Q892 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Tilkiyi fırına atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası