Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
NEO-TERRAMYCIN+VİTAMİN - PFIZER


NEO-TERRAMYCIN+VİTAMİN

(oral çözelti tozu)
{VetBB:2175 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: NEO-TERRAMYCIN+VİTAMİN
Firma Adı: PFIZER yerli
PFIZER Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Antibakteriyeller Ve Kombinasyonları
Farm-Şekil: Oral - çözelti Tozu - 1 g
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

NEO-TERRAMYCIN+VİTAMİN Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

NEO-TERRAMYCIN + VİTAMİN

Oral Çözelti Tozu

Veteriner Sistemik Antibakteriyel+Vitamin

BİLEŞİMİ
Neo-Terramycin + Vitamin Oral Çözelti Tozu,   oksitetrasiklin hidroklorid, neomisin sülfat, vitamin A, vitamin D3, vitamin K, vitamin E, vitamin B 12, riboflavin, niasinamid ve pantotenik asit içeren sarı renkli bir tozdur. Her bir gramın içerisinde;

Oksitetrasiklin HC1 55 mg
Neomisin sulfate 55 mg
Vitamin A palmitate 1100 IU
Vitamin D3 220 IU
Vitamin E 0.33 IU
Vitamin K 440 mcg
Vitamin B12 4.4 mcg
Riboflavin 1.76 mg
Niasinamid 8.8 mg
Kalsiyum pantotenat 3.3 mg
FD&Sarı no:5 2 mg
Butilatlı hidroksianisol 1 mg
Butilatlı hidroksitoluen 2 mg
Polisorbat 80 5.4 mg
Tartarik asit 100 mg
Sukroz

735.85 mg bulunmaktadır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Neo-Terramycin + Vitamin Oral Çözelti Tozu bakteriyel enfeksiyonlar ve vitamin eksikliğine karşı kullanılan bir üründür.
-Oksitetrasiklin, tetrasiklin grubu antibiyotiklerin bir üyesidir. Streptomyces minosus'un fermentasyonu yoluyla üretilir. Oksitetrasiklin bakteriyostatik etki tarzına sahiptir, hedef bakterinin protein sentezini inhibe etmek suretiyle etki eder. Oksitetrasiklinin bakterilere olan etkisi aşağıdaki gibidir;
-Gram-pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusopathiae, Listeria monocytogenes ve Streptococcus sp.),gram negatif bakteriler  (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp. ve Leptospira sp.), anaeroblar (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.,) ve Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Cooxiella burnetti, Anaplasma'lara etkisi iyi derecededir.
-Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococcus sp, Enterococcus sp., Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Bacteroides sp. ve Clostridium sp. ye etkisi değişkendir.
-Pr.   vulgaris,   Ps.   aeroginosa,   C.  jejuni,   Staph.   aureus,      Serratia   sp.,   M.   bovis,   M.hyopneumoniae, Mycobacterium sp., Strep, faecalis, Bac. fragilis tetrasiklinlere dirençli kabul edilir. Oksitetrasiklin oral uygulama sonrası barsaklardan emilerek duyarlı bakterilere karşı Sistemik bir etki gösterir.
-Neomisin ise aminoglikozid grubuna dahil bir antibakteriyel olup bakterisid etkilidir ve başlıca gram negatif bakterilere (E.coli, Enterobacter aerogenes, Pasteurella sp., Pr vulgaris, Salmonella sp., Shigella sp., H.influenza, N.meningiditis, Vibrio cholerae) ve bazı gram pozitif bakterilere (Staph. aureus, Strep. Faecalis) karşı etkilidir.
-Klebsiella sp, E.coli, Pseudomonas sp.'lerin neomisine duyarlılığı nispeten azdır. Strep, pyogenes, viridans grubu Streptokoklar neomisine dirençlidir.
-Neomisin Oral uygulama sonrası sadece %3 oranında emilir. Bu nedenle başlıca barsaklarda etki gösterir ve dışkı ile atılır.
-Neo-Terramycin + Vitamin Oral Çözelti Tozu içerisinde bulunan vitaminler enteritislerde sık görülen vitamin eksikliğinin giderilmesine olanak sağlamaktadır. A vitamini epitel hücrelerin bütünlüğünü korumaktadır. Hücrelerin yenilenmesi için g ereklidir. Vitamin D3 kalsiyum-fosfor metabolizmasını düzenlemekte ve kemik mineralizasyonunun iyi olmasını sağlamaktadır. E vitamini, A vitamininin oksidasyonunu önlemekte ve karaciğerde depolanmasını sağlamaktadır. Bu vitamin kaslar ve sinir sistemi metabolizması için gereklidir. K3 vitamini protrombin oluşumunu teşfik etmektedir. Bu nedenle kan koagulasyonu için gereklidir. Riboflavin hemoglobin sentezinde katalizör rol oynamaktadır. Aynı zamanda transmetilasyon faktörüdür. Niasinamid karbonhidrat, protein ve lipid metabolizmasında etkilidir. Büyüme için gereklidir. Pantothenic asit lipid ve glukoz metabolizmasında etkili olan koenzim A'nın temel bileşenidir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI
Neo-Terramycin + Vitamin Oral Çözelti Tozu kanatlılarda ve ruminasyonu başlamamış kuzu ve buzağılarda duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim sitemi enfeksiyonları ile diğer yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır. Bu kapsamda kanatlılarda başlıca Pullorum, Tavuk Kolerası, Kanatlı Tifosu hastalıklarında, buzağı ve kuzularda ise; başta E.coli ve Salmonella olmak üzere duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enteritislerde ve solunum yolu enfeksiyonlarında endikedir.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Oral yolla uygulanır. İçme suyu içinde çözdürülmek suretiyle verilir. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde pratik uygulamada önerilen dozlar aşağıdaki gibidir.

Kanatlı Pratik Doz Süre
1-7 günlük
64 mg/canlı ağırlık/kg 3-5 gün
8 günlük'ten büyük 32 mg/canlı ağırlık/kg 3-5 gün
Ruminant    
Kuzu 1 g/ 15 kg canlı ağırlık 3-5 gün
Buzağı 4 g/ 60 kg canlı ağırlık 3-5 gün

Kanatlılarda uygulama
Neo-Terramycin + vitamin'in kanatlılara uygulanması sırasında, hayvanlar belirli bir süre susuz bırakılır, günlük olarak alınacak miktar hayvanların 1 saatlik sürede tüketecekleri içme suyu içersinde çözdürülür ve bekletilmeden hayvanlar tarafından alınması sağlanır. Aynı uygulama hastalığın şiddetine bağlı olarak 3-5 gün süreyle, hergün tekrarlanır. Pratik uygulamada 1-7 günlük civcivlere istenen dozu verebilmek için 400 g Neo-Terramycin + Vitamin 100 Lt. içme suyu içerisinde çözdürülmelidir.
Buzağı-kuzularda uygulama
Neo-Terramycin + vitamin'in gerekli dozu pre-ruminal dönemdeki hayvanların içeceği miktardaki su ile karıştırılır ve bekletilmeden bir biberon aracılığı ile hayvana içirilir. Aynı uygulama hastalığın şiddetine bağlı olarak 3-5 gün süreyle, hergün tekrarlanır.
Ürün içme suyu içerisinde stabilitesini 4-5 saat süreyle koruyabilmektedir. Bu süreyi aşan çözeltiler kullanılmamalı, yeni çözelti hazırlanmalıdır.


KONTRENDİKASYONLAR
Oksitetrasikline ve neomisine duyarlı olan hayvanlarda kontrendikedir. Tavşan, kobay, hamster ve gerbillerde gastrointestinal floranın bozulmasına yol açabileceği için kullanılmamalıdır. Genel anestezi altındaki ve karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Aminoglikozid içeren ürünler böbrek yetmezliği, denge ve işitme organları ile ilgili hastalığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.


ÖZEL KLİNİK BİLGİLER ve HEDEF TÜRLERİ İÇİN ÖZEL UYARILAR
Oksitetrasiklin geniş spektrumlu bir antibakteriyel olduğu için rumen faaliyeti başlamış kuzu ve buzağılarda kullanılması rumen faaliyetlerini bozucu etki gösterebilir. Bu nedenle bu hayvanlarda kullanılması önerilmez. Aşırı sıvı- elektrolit kaybı sonu şekillenen   dehidrasyon   hallerinde oral veya parenteral sıvı-elektrolit uygulamaları tavsiye olunur.


İSTENMEYEN ETKİLER
Neomisinin nadiren ototoksisite, nefrotoksisite, şiddetli ishal ve intestinal malabsorbsiyona yol açabilir. Neo Terramycin + Vitamin'in uzun süreli kullanımı sonucunda bakteriyel ve fungal superenfeksiyonlar görülebilir.

DOZ AŞIMI
Hedef türlerde önerilen dozlarda kullanımı güvenlidir. Deneysel olarak oral yolla yüksek dozda uygulamanın kusma, iştahsızlık ve ishal ile sonuçlandığı görülmüştür.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Neomisin penisilinin emilimini engelleyeceği için oral yolla verilen penisilinlerle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Oral neomisin, vitamin K'nın emilimini olumsuz yönde etkileyebilir. Neomisin ve oksitetrasiklinlerin böbrek üzerine olumsuz etkilerinden dolayı bu ürünle birlikte başka aminoglikozid ve tetrasiklinler kullanılmamalıdır.
Neomisin her ne kadar çok az emilse de, nöromuskuler blokaj yapıcı etkisi olan, ototoksik, nörotoksik, nefrotoksik olduğu bilinen ilaçlarla, diğer aminoglikozidler ve furosemid, sefalosporinler, metoksifluran, amfoterisin B, polimiksinler ile birlikte kullanılmamalıdır.
İki, üç değerli mineraller tetrasiklinlerin sindirim kanalından emilimini azaltırlar, bu nedenle buzağı ve kuzulara süt ile birlikte verilmemelidir. Süt emmeden en az 2-3 saat önce veya sonra ilaç uygulanmalıdır. Mineral yem katkıları ile birarada kullanılmamalıdır. Tetrasiklinler, beta-laktam antibiyotiklerle, aminofılin, dimenhidrinat, fenobarbital sodyum, kalsiyum klorür, kalsiyum glukonat, pentobarbital sodyum, sodyum bikarbonat, tiyopental sodyum ile birlikte kullanılmamalıdır.


GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde ve gıdalardan uzakta turunuz. Beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.


UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Uygulama esnasında elde bulaşma olabileceğinden uygulama sırasında bir şey yenmemeli, uygulama yapıldıktan sonra eller yıkanmalıdır. Neomisin kontakt dermatite neden olabilir.


GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra buzağı ve kuzular 10 gün, kanatlılar 14 geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün boyunca elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.


SAKLAMA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
25 C'nin altında kuru, güneş ışığından uzak bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
20, 100 ve 200 g'lık alüminyum folyolarda satışa sunulmuştur.
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
NEO-TERRAMYCIN+VİTAMİN ismi PFIZER firmasının tescilli ticari markası olabilir. NEO-TERRAMYCIN+VİTAMİN; neomisin sülfat , oksitetrasiklin HCl , vitamin içeren bir ilaçtır. Diğer neomisin sülfat içeren ilaçlar , oksitetrasiklin HCl içeren ilaçlar , vitamin içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. NEO-TERRAMYCIN+VİTAMİN eşdeğer ilaç, NEO-TERRAMYCIN+VİTAMİN veteriner ilacı, NEO-TERRAMYCIN+VİTAMİN muadil ilaç için; NEO-TERRAMYCIN+VİTAMİN eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 11.11.2010 tarihinde güncellendi. NEO-TERRAMYCIN+VİTAMİN ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2020 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 07:41, 04-08-2020 +0300
URL: www.vetbb.com/NEO_TERRAMYCIN_arti_VITAMIN_(PFIZER)__VETBB2175RN21Q085 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası