Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
BA-SÜLFA TMP - BAVET


BA-SÜLFA TMP

(enj. çözelti)
{VetBB:846 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: BA-SÜLFA TMP
Firma Adı: BAVET ithal
BAVET Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Antibakteriyeller Ve Kombinasyonları
Farm-Şekil: Enj. - çözelti - 1 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

BA-SÜLFA TMP Prospektüs

Ba-sülfa TMP Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Sadece Hayvan Sağlığında KullanılırBİLEŞİMİ
Ba-sülfa TMP; berrak, sarı renkli enjeksiyonluk çözelti halinde olup her ml’sinde Sulfadimidin Sodyum 215.8 mg ve Trimetoprim 40 mg içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Ba-sülfa TMP içerdiği sulfadimidin sodyum ve trimetoprim etkin maddeleri sayesinde, duyarlı bakterilerin folik asit sentez zincirinde birbirini takip eden iki enzimin aktivitesini engeller. Sinerjik etkili iki etken maddenin kombinasyonu ile daha düşük dozlarda her bir etken maddenin antibakteriyel etkisinden daha güçlü bir etki meydana gelir, bakterilerin direnç geliştirme riski azalır.
Ba-sülfa TMP in-vitro olarak aşağıdaki gram-pozitif bakterilere etkilidir:
Gram pozitif aeroblar: Staph. aureus, Streptococcus sp., Actinomyces sp., Corynebacterium sp., Listeria monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathie
Gram negatif aeroblar: Actinobacillus sp., Bordetella sp., Enterobacteriaceae (E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Yersinia sp.) Haemophilus sp., Pasteurella sp.
Anaeroblar : Actinomyces sp., Bacteroides sp., Fusobacterium sp., bazı Clostridium sp., Chlamydia sp.
Bazı Mycobacterium sp.,ve bazı Nocardia sp.orta derecede duyarlıdır.Rickettsia sp.,Leptospira sp., Pseudomanas aeroginosa,Mycoplasma sp. dirençli olarak kabul edilir.
Sulfadimidin sodyum parenteral uygulama sonrası hızlı ve iyi emilir, vücuttan yavaş atılması ve metabolitlerinin de suda iyi çözünmesi sebepleriyle, böbrek tubüllerinde kristalleşme tehlikesi doğurmaz. Sulfadimidin sodyum ve Trimetoprim parenteral yolla verildikten sonra yaklaşık 4 saat içinde pik plazma yoğunluğa ulaşır. Sulfadimidin sodyum damariçi yolla verildikten sonra 24 saat süreyle 5 mg/100 ml’lik plazma yoğunluğuna ulaşır. Sulfadimidin sodyum ve trimetoprim plazma proteinlerine bağlanır.Vücuttan atılmaları büyük oranda idrarla olmaktadır.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR
Ba-sülfa TMP sığır, at, kedi ve köpeklerde duyarlı bakterilerin meydana getirdiği aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
Solunum sistemi enfeksiyonları (bronşitis, pnömoni, laringitis, faringitis, tonsillitis, sekonder solunum sistemi enfeksiyonları), sindirim sistemi enfeksiyonları (gastroenteritis), ürogenital sistem enfeksiyonları (metritislerde lokal tedaviye ek olarak, nefritis, sistitis, vajinitis ve diğer ürogenital bakteriyel enfeksiyonlar)
Ayrıca duyarlı bakterilerin sebep olduğu çeşitli yumuşak doku enfeksiyonları, doğum sonrası enfeksiyonlar ve septisemilerde endikedir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;kas içi veya yavaş damar içi yolla tavsiye edilen farmakolojik doz günlük 16 mg/kg canlı ağırlık olup, pratik doz günlük 1 ml/15 kg canlı ağırlık olarak uygulanır.
Hayvan     Canlı Ağırlık (kg)     Ba-sülfa TMP (1 ml/15 kg)     Uygulama Yolu
At     450-600     30-40 ml     Damar içi (i.v.)
Tay     50-150     4-10 ml     Damar içi (i.v.)
Sığır     450-600     30-40 ml     Kas içi (i.m.), damar içi (i.v.)
Dana     50-150     4-10 ml     Kas içi (i.m.), damar içi (i.v.)
Buzağı     15-40     1-3 ml     Kas içi (i.m.)
Köpek     5-30     0,3-2 ml     Kas içi (i.m.)
Kedi     1,5-7,5     0,1-0,5 ml     Kas içi (i.m.)

Sığırda kas içi ve damar içi, atlarda tercihen yavaş ve vücut ısısına yakın olarak damar içi uygulanır. Tedavi için genellikle tek doz yeterlidir. Tedaviye, günde bir kez en fazla arka arkaya 3 gün devam edebilir. Şiddetli enfeksiyonlarda 10 kg canlı ağırlığa 1 ml Ba-sülfa TMP kullanılabilir.

Uygulamada asepsi şartlarına uyulmalıdır. Enjektör ve iğnenin asepsisi için alkol ve diğer dezenfektanlar kullanılmamalıdır. Hastalığın seyrinde olumlu bir gelişme olmaması halinde, antibiyogram testi yapılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER
Hastalarda folik asit noksanlığı halinde sağaltım güvenliği daralır. Bu durumda trombosit, alyuvar sayısında azalma ve megablast sayısında artış görülür. Köpeklerde uzun süreli kullanımı keratoconjunctivitis sicca’ya yol açabilir. Özellikle Doberman-Pinscher ırkı köpeklerde olmak üzere tüm köpeklerde, kan tablosunda bozulma, nonseptik poliarthritis ve deride döküntülerle karakterize idiosinkratik zehirlenmelere neden olabilirler. Ayrıca sürgün, kusma, Steven Johnson Sendromu, sarılık, anemi, pıhtılaşma bozukluğu, granulosit sayısında azalma, sulfhemoglobinemi gibi istenmeyen etkileri vardır. Nadiren de olsa damar içi uygulamayı takiben atlarda respiratorik ve kardiyak şok meydana gelebilir. Bu sebeple ürün vücut ısısında olmalı ve mümkün olduğu kadar yavaş yapılmalıdır. Hemopoetik sistem ve böbrekler üzerine toksik etkileri vardır. Yeni doğan hayvanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süre kullanımları hepatoksisiteye ve hipotroidizme yol açabilir.
Tüm türlerde üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabilirler. Bu nedenle şiddetli dehidre hayvanlarda kullanımı esnasında bu husus göz önüne alınmalıdır. Böbreklere yönelik etkileri hafifletmek için hastanın hidrasyonunun sağlıklı olması sağlanmalı, gerekli hallerde idrarın alkalileştirilmesi yoluna başvurulmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Diüretiklerle beraber veya onları takiben kullanılmaları durumunda trombosit sayısında ciddi azalma yapabilirler. Bu durum bilhassa kalp yetmezliği olan hastalar için önemlidir ve ölüme neden olabilir. Sülfonamidler kendilerinin yapısal analogu olan para-aminobenzoik asit (PABA)ve yapılarında PABA çekirdeği bulunan prokain, benzokain, butokain gibi lokal anestezikler ile prokain penisilin G ile birlikte antagonizma oluşturabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır.
Nikotinamid, folik asit, kolin gibi B vitaminleri ile bunların ön maddeleri olan glutamik asit ve metiyonin gibi amino asitler, pürinler, timidin ve serin de antagonist etki gösterebileceğinden sülfonamidlerle birlikte kullanılmamalıdır. Jelatin, albumin, pepton ve serum proteinleri sülfonamidlerin etkisini engellediklerinden beraber kullanılmamalıdır. Yardımcı enzimler, glukoz ve sublime de sulfonamidlere antagonist etkili olduğundan birlikte kullanılmamalıdır.
Alfa-2 reseptör agonistleri ile beraber kullanım durumunda öldürücü olabilecek kardiak aritmi oluşabilir. Bu nedenle Alfa-2 agonistleri ile sedasyonu sağlanmış atlarda damar içi kullanılmamalıdırlar.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) : Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasında sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır. Eti için yetiştirilen atlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI
Sulfonamidlere hassasiyet gösteren, şiddetli karaciğer-böbrek yetersizliği, hemopoetik sistem bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Gebelikte kullanım: Teratojenik etkisi nedeniyle gebelikte kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

DOZ AŞIMI VE ALINACAK ÖNLEMLER
Özellikle yavrularda olmak üzere tüm hayvanlarda belirtilen süre ve doz aşılmamalıdır. Zira bu durumda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir. Doz aşımında ilaç uygulaması durdurulur, gerekli durumlarda diazepam ve uygun sıvı tedavisi uygulanabilir.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Sulfonamidlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz veya dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde ilaç ve etiketi ile birlikte doktora başvurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. Doğrudan ışık almayan bir yerde ve 25ºC'nin altında oda ısısında saklanmalıdır. Açılmış ürünler 4 hafta içinde tüketilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde, 50 ml ve 100 ml’lik Tip II amber renkli cam şişelerde arz edilmektedir.
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
BA-SÜLFA TMP ismi BAVET firmasının tescilli ticari markası olabilir. BA-SÜLFA TMP; sülfadimidin sodyum , trimetoprim içeren bir ilaçtır. Diğer sülfadimidin sodyum içeren ilaçlar , trimetoprim içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. BA-SÜLFA TMP eşdeğer ilaç, BA-SÜLFA TMP veteriner ilacı, BA-SÜLFA TMP muadil ilaç için; BA-SÜLFA TMP eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 05.01.2011 tarihinde güncellendi. BA-SÜLFA TMP ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2019 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 10:10, 23-08-2019 +0300
URL: www.vetbb.com/BA_SULFA_TMP_(BAVET)__VETBB846RN008Q794 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Balık baştan kokar. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası