Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
ADVOCIN 180 - PFIZER


ADVOCIN 180

(enj. çözelti)
{VetBB:897 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: ADVOCIN 180
Firma Adı: PFIZER ithal
PFIZER Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Antibakteriyeller Ve Kombinasyonları
Farm-Şekil: Enj. - çözelti - 1 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

ADVOCIN 180 Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

ADVOCIN 180
Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Sistemik Antibakteriyel


BİLEŞİMİ
Advocin 180 Enjeksiyonluk Çözelti her ml'sinde 180 mg Danofloksasin mesilat içeren berrak, steril ve akışkan enjeksiyona uygun bir çözeltidir.


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Danofloksasin geniş spektrumlu aktiviteye sahip sentetik bir florokinolondur.
Danofloksasinin antimikrobiyal aktivitesi mikrobiyel DNA gyrase ve topoisomerase IV enzimlerinin inhibe edilmesine dayanır. İnhibe edici etki enzimatik reaksiyonların ikinci aşamasında gerçekleşir ve DNA'nın ayrılma ve tekrar biraraya gelme fonksiyonlarını engeller. Danofloksasin diğer florokinolonlarla ortak bir mekanizma ile, DNA ve enzim arasında kalıcı bir kompleks oluşturur. Bunun sonucunda DNA'nın replikasyonu ve transkripsiyonu sona erer.
Başlıca duyarlı bakteriler; E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Campylobacter sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetti, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil Staphylococcus sp., penisiline direçli olanlarda dahil N. gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V.cholerae, Mycoplasma sp.'dir.
Strep. suis, Strep. agalactia, Strep dysgalactia, Strep. zooepidemicus, R.equi, Mycobacterium sp. orta derecede duyarlılık gösterir.
Anaerobik kokların çoğu, Clostridium sp., Bacteroides sp., ve Ps. maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.
Advocin 180 enjeksiyonluk çözelti uygulama sonrası enjeksiyon bölgesinden hızla emilir. Bioyararlanım yaklaşık % 90'dır. Eleminasyon kinetiğinde ruminasyona başlamamış (yarı ömrü 12 saat) ve ergin hayvanlar (yarı ömrü 4 saat) arasında farklılıklar söz konusudur. Akciğer, enterik doku ve lenfatik dokuda yüksek konsantrasyonlar elde edilir. Deri altı yolla 6 mg/kg vücut ağırlığı dozda tek bir uygulamadan sonra, maksimum doku ve plazma konsantrasyonlarına 1-6 saatte ulaşılır. Akciğer ve enterik dokuda ulaşılan konsantrasyonlar, plazma konsantrasyonundan yaklaşık 4 kat fazladır.


KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR
Advocin 180 Enjeksiyonluk Çözelti sığır ve buzağılarda:
Danofloksasine duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının ve buzağı septisemilerinin tedavisinde kullanılır. Advocin 180 Enjeksiyonluk Çözelti özellikle Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus tarafından oluşturulan sığır solunum yolu hastalığının ve Eschericia coli tarafından oluşturulan enterik enfeksiyonların tedavisinde endikedir.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Deri altı yada damar içi yolla 6 mg/kg canlı ağırlık dozda (1 ml/30 kg vücut ağırlığı) bir enjeksiyon olarak uygulanır. Solunum yolu ve buzağı ishali semptomları görülmeye devam ederse, veteriner hekim tarafından gerekli görüldüğünde ilk uygulamadan 48 saat sonra 6 mg/kg canlı ağırlık dozda 2. uygulama yapılabilir.
Ağırlığı 450 kg'dan fazla olan sığırların tedavisi için, doz her enjeksiyon bölgesine 15 ml'den fazla uygulanmayacak şekilde bölünmelidir. Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir.


İSTENMEYEN ETKİLER

Deri altı yolla uygulama sonrasında enjeksiyon bölgesinde şiddetli olmayan yangısal bir cevap oluşur. Oluşan lezyonlar 30 güne kadar kalıcı olabilir. Flurokinolon kompleksinin presipitasyonuna bağlı olarak böbrek tubüllerinde hafif seyirli interstitial yangı gözlenebilir. Özellikle hızlı gelişme dönemindeki genç hayvanlarda eklem kıkırdağı bozukluklarına neden olabilir. Yüksek dozların (50 mg/kg) eklem kıkırdak dokusunda erozyona neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle gelişme çağındaki hayvanlarda doğru dozun uygulanmasına dikkat edilmelidir. Eklem hastalığı ve kıkırdak gelişim bozukluğu olan hayvanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Kinolonlar nadiren çırpınmalara neden olabilirler. Bu nedenle merkezi sinir sistemi ile ilgili rahatsızlığı olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.


İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Fluorokinolonların kloramfenikol ve rifampin ile birlikte uygulandıklarında antogonistik bir etkileşim gösterdikleri görülmüştür. Alüminyum ve magnezyum içeren antacid preparatlar fluorokinolonların emilimini azaltırlar. Fluorokinolon preparatların karaciğer mikrosomal enzim aktivitesini azalmasına bağlı olarak, theophylline ve kafein gibi preparatlann eleminasyon yarı ömrü uzayabilir. Staphylococcus, enterococcus ve pseudomonas'a bağlı enfeksiyonların tedavisinde beta-laktam, aminoglikozid ve vankomisin ile birlikte kullanıldığında sinerjitik bir etki görülür. Barbiturat ve iyonofor antibiyotiklerle birlikte kullanıldıklarında yan etkilerin oluşması muhtemeldir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Suresi (ikas); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra 8 gün geçmeden buzağılar ve sığırlar kesime sevk edilmemelidir. Süt veren sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.


KONTRENDİKASYONLAR
Fluorokinolon grubu ilaçlara duyarlılığı olduğu bilinen hayvanlara uygulanmamalıdır. Damızlık boğalarda güvenliği ile ilgili çalışmalar yapılmamıştır. Gebelikte kullanım: Ürünün gebe ineklerdeki güvenliği çalışılmamıştır. Bu nedenle kullanılmamalıdır. Sıçanlarda oral yolla 150 mg/kg/gün dozun 3 jenerasyon boyunca uygulanmasının gebelik oranında düşmeye yol açtığı görülmüştür. Fare, tavşan ve sıçanlarda yapılan çalışmalar teratojenik ve embryotoksik bir etkinin olmadığını göstermiştir.


GENEL UYARILAR
Kullanılmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Miadı geçen ürünler kullanılmamalıdır. Tavsiye edilen doz ve sure aşılmamalıdır.


UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
İlacın uygulanması esnasında bir şeyler yenip içilmemelidir. Deri ile kontak durumunda, vakit geçirmeden su ve sabun bölgeyi yıkanmalıdır. Kaza ile göze temas meydana gelirse, gözün vakit geçirmeden temiz suyla yıkanması gereklidir. Kullanımdan sonra elleri yıkayınız.


HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI
Fluorokinolonların kullanımının toksik şok sendromu ile ilişkisi olduğu bilindiğinden köpeklerde kullanılmamalıdır. Kıkırdak dokusuna olan etkisinden dolayı; kedilerde 2 aylık, küçük ırk köpeklerde 8, orta ırk köpeklerde 12 ve büyük ırk köpeklerde ise 18 aylıktan önce kullanılmaması gerektiği ve 4 misli (20 mg/kg) ve üzeri dozda kedilerde nadiren görme bozuklukları oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.


DOZ AŞIMI
Önerilen dozun 3 katı uygulandığında, nasal ve ocular mukozada eritemler oluşmuş ve yem alımı düşmüştür. Daha yüksek dozlarda eklem kıkırdağında hasar ve bazı vakalarda paresis gözlenmiştir. Florokinolonların yüksek dozu hayvanlarda konvülziyon, defekasyon, ürinasyon ve emesis'e neden olmaktadır.


MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Orjinal ambalajında 30 C'nin altında saklanmalı ve dondurulmamalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü 24 aydır. İlk kullanımdan itibaren 28 gün süreyle aktivitesini sürdürür. Renk değişikliği oluşan şişeler kullanılmamalıdır.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde 50, 100 ve 250 ml'lik amber renkli şişelerde sunulmuştur.


SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle, veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır(VHR).
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
ADVOCIN 180 ile İlgili İlaçlar:
MEDİCAVET
DANOCIN %2.5
PFIZER
ADVOCIN
Daha fazla
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
ADVOCIN 180 ismi PFIZER firmasının tescilli ticari markası olabilir. ADVOCIN 180; danofloksasin mesilat içeren bir ilaçtır. Diğer danofloksasin mesilat içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. ADVOCIN 180 eşdeğer ilaç, ADVOCIN 180 veteriner ilacı, ADVOCIN 180 muadil ilaç için; ADVOCIN 180 eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 08.10.2010 tarihinde güncellendi. ADVOCIN 180 ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2018 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 03:58, 19-12-2018 +0200
URL: www.vetbb.com/ADVOCIN_180_(PFIZER)__VETBB897RN009Q810 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Atım tepmez, itim kapmaz deme. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası